Dozvole i koncesije

Dozvole i koncesije

 
Za poslove gospodarenja otpadom tvrtka C.I.A.K. d.o.o. temeljem ispunjavanja uvjeta iz članka 41. Zakona o otpadu (NN 178/04;111/06; 60/08; 87/09) posjeduje sljedeće dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim i neopasnim otpadom koje su izdane od strane nadležnih tijela:
 
• Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja opasnog otpada od proizvođača otpada, privremenog skladištenja sakupljenog opasnog otpada i obrade opasnog otpada postupcima solidifikacije, stabilizacije, bioremedijacije i primarne mehaničke obrade otpada uključujući i razvrstavanje otpada u građevinama i uređajima na lokaciji u industrijskoj zoni A.Hebranga 5 u Vojniću, Klasa: UP/I 351-02/11-11/24; Ur.broj:531-13-2-1-11-03, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom u industrijskoj zoni A. Hebranga 5, u Vojniću, Klasa: UP/I 351-02/07-06/10; Ur.broj:2133/1-07-03/3-10-21 izdanu od Karlovačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom - djelatnost privremenog skladištenja opasnog otpada u poslovnoj zoni Osijek, Divaltova ulica 320, Klasa: UP/I 351-02/11-11/66; Ur.broj:531-13-2-2-1-11-2, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom - skupljanja opasnog otpada od posjednika i privremenog skladištenja opasnog otpada u poslovnoj zoni Zabok, Gubaševo bb, Klasa: UP/I 351-02/08-11/49; Ur.broj :531-08-3-1-08-3, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja i privremenog skladištenja neopasnog otpada, u poslovnoj zoni Zabok, Gubaševo bb, Klasa: UP/I-351-01 /08-01/10, Ur. Broj: 2140/1-08-08-5; Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja opasnog otpada od proizvođača otpada, obrada opasnog otpada „in situ“ mobilnim uređajima postupkom D9 (fizikalno-kemijska obrada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju postupcima D1-D12 npr. isparavanje, sušenje i sl.) – solidifikacija/stabilizacija, Klasa: UP/I 351-02/10-11/40, Urbroj: 531-13-2-1-2-11-3
 
• RJEŠENJE - suglasnost za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene UZO; priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije; izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša; izrada i provjera te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša te zaštite od onečišćenja;izrada programa zaštite okoliša , Klasa: UP/I 351-02/11-08/109; Ur.broj:531-14-1-1-06-11-2,
 
• Za obavljanje djelatnosti Centra za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih i zamjenskih tvari temeljem članka 34. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) imamo:
Rješenje za obavljanje djelatnosti  prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih i zamjenskih tvari koje se koriste u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, Klasa: UP/I  351-02/09-12/90, Urbroj:531-13-1-2-09-3, Ministarstva zaštie okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
 

 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. nositelj je sljedećih koncesija:
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/17 Ur.broj: 531-08-1-07-3
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/16 Ur.broj: 531-08-1-07-7
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/18 Ur.broj: 531-08-1-07-18
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/20 Ur.broj: 531-08-1-07-
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/06-01/603, Ur.broj: 531-80-1-1-06-14

 

 
Za poslove gospodarenja otpadom tvrtka C.I.A.K. d.o.o. temeljem ispunjavanja uvjeta iz članka 41. Zakona o otpadu (NN 178/04;111/06; 60/08; 87/09) posjeduje sljedeće dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim i neopasnim otpadom koje su izdane od strane nadležnih tijela:
 
• Dozvola za obavljanje djelatnosti skupljanja opasnog otpada od proizvođača otpada, privremenog skladištenja sakupljenog opasnog otpada i obrade opasnog otpada postupcima solidifikacije, stabilizacije, bioremedijacije i primarne mehaničke obrade otpada uključujući i razvrstavanje otpada u građevinama i uređajima na lokaciji u industrijskoj zoni A.Hebranga 5 u Vojniću, Klasa: UP/I 351-02/11-11/24; Ur.broj:531-13-2-1-11-03, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom u industrijskoj zoni A. Hebranga 5, u Vojniću, Klasa: UP/I 351-02/07-06/10; Ur.broj:2133/1-07-03/3-10-21 izdanu od Karlovačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom - djelatnost privremenog skladištenja opasnog otpada u poslovnoj zoni Osijek, Divaltova ulica 320, Klasa: UP/I 351-02/11-11/66; Ur.broj:531-13-2-2-1-11-2, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom - skupljanja opasnog otpada od posjednika i privremenog skladištenja opasnog otpada u poslovnoj zoni Zabok, Gubaševo bb, Klasa: UP/I 351-02/08-11/49; Ur.broj :531-08-3-1-08-3, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja i privremenog skladištenja neopasnog otpada, u poslovnoj zoni Zabok, Gubaševo bb, Klasa: UP/I-351-01 /08-01/10, Ur. Broj: 2140/1-08-08-5; Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša
 
• Dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja opasnog otpada od proizvođača otpada, obrada opasnog otpada „in situ“ mobilnim uređajima postupkom D9 (fizikalno-kemijska obrada koja nije specificirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju postupcima D1-D12 npr. isparavanje, sušenje i sl.) – solidifikacija/stabilizacija, Klasa: UP/I 351-02/10-11/40, Urbroj: 531-13-2-1-2-11-3
 
• RJEŠENJE - suglasnost za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene UZO; priprema i obrada dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije; izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša; izrada i provjera te analiza praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;izrada akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša te zaštite od onečišćenja;izrada programa zaštite okoliša , Klasa: UP/I 351-02/11-08/109; Ur.broj:531-14-1-1-06-11-2,
 
• Za obavljanje djelatnosti Centra za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih i zamjenskih tvari temeljem članka 34. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) imamo:
Rješenje za obavljanje djelatnosti  prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih i zamjenskih tvari koje se koriste u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, Klasa: UP/I  351-02/09-12/90, Urbroj:531-13-1-2-09-3, Ministarstva zaštie okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
 

 
Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. nositelj je sljedećih koncesija:
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/17 Ur.broj: 531-08-1-07-3
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih baterija i akumulatora, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/16 Ur.broj: 531-08-1-07-7
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/18 Ur.broj: 531-08-1-07-18
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/07-01/20 Ur.broj: 531-08-1-07-
 
• Koncesija za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma, Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 351-01/06-01/603, Ur.broj: 531-80-1-1-06-14