Savjetovanje - vode

 
Prema Zakonu o vodama (NN, 153/09, 130/11) pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine javne odvodnje ili drugi prijemnik, djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda.
 
Vodopravna dozvola se izdaje:
- Ukoliko se tehnološke vode ispuštaju u kanalizaciju ili septičku/sabirnu jamu;
- Ukoliko se bilo koja otpadna voda (sanitarna, oborinska, tehnološka) ispušta direktno u površinske ili podzemne vode.
 
Za Vas možemo učiniti sljedeće:
 
• Pripremiti dokumentaciju propisanu u člancima 13 i 14 Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata  (NN 78/10)
• Izraditi elaborat za ishođenje vodopravne dozvole
• Izraditi Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
• Izraditi Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
• Uspostaviti i pomoći u vođenju mjesečnog odnosno godišnjeg očevidnika o količini ispuštene otpadne vode i dostavljati ga jednom mjesečno Hrvatskim vodama;
• Uspostaviti i pomoći u vođenju očevidnika o ispitivanju sastava otpadnih voda i dostavljati Hrvatskim vodama podatke o obavljenim ispitivanjima otpadnih voda u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja;
• Pripremiti i objediniti podatke o rezultatima ispitivanja sastava otpadnih voda te prijaviti u Registar onečišćenja okoliša.
 
 
Prema Zakonu o vodama (NN, 153/09, 130/11) pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine javne odvodnje ili drugi prijemnik, djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda.
 
Vodopravna dozvola se izdaje:
- Ukoliko se tehnološke vode ispuštaju u kanalizaciju ili septičku/sabirnu jamu;
- Ukoliko se bilo koja otpadna voda (sanitarna, oborinska, tehnološka) ispušta direktno u površinske ili podzemne vode.
 
Za Vas možemo učiniti sljedeće:
 
• Pripremiti dokumentaciju propisanu u člancima 13 i 14 Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata  (NN 78/10)
• Izraditi elaborat za ishođenje vodopravne dozvole
• Izraditi Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
• Izraditi Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
• Uspostaviti i pomoći u vođenju mjesečnog odnosno godišnjeg očevidnika o količini ispuštene otpadne vode i dostavljati ga jednom mjesečno Hrvatskim vodama;
• Uspostaviti i pomoći u vođenju očevidnika o ispitivanju sastava otpadnih voda i dostavljati Hrvatskim vodama podatke o obavljenim ispitivanjima otpadnih voda u roku od mjesec dana od obavljenog uzorkovanja;
• Pripremiti i objediniti podatke o rezultatima ispitivanja sastava otpadnih voda te prijaviti u Registar onečišćenja okoliša.