Savjetovanje - zrak

 

Emisije onečišćujućih tvari u zrak

Izvori emisija onečišćujućih tvari u zrak mogu biti proizvodni procesi i/ili procesi izgaranja goriva radi dobivanja toplinske/električne energije.
Obaveze mjerenja propisane su Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11), Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 01/06.) i Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08).
 
Što možemo učiniti za Vas:
 
• Ugovoriti obavljanje mjerenja ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak s pravnom osobom koja posjeduje dozvolu ili suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode;
• Pripremiti i objediniti podatke o rezultatima mjerenja te prijaviti u Registar onečišćenja okoliša;
• Pripremiti izvještaj o obavljenim mjerenjima do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu te dostaviti u Agenciju za zaštitu okoliša;
• Pripremiti obavijest za  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode do 1. ožujka tekuće godine o obvezi učestalosti mjerenja za prethodnu godinu.
 
 

Tvari koje oštećuju ozonski omotač

Uređaji za hlađenje i klimatizaciju sadržavaju radne tvari koje ili oštećuju ozonski sloj (kontrolirane tvari) ili fluorirane stakleničke plinove koji doprinose globalnom zatopljenju. Ukoliko se bavite servisiranjem rashladnih i klima uređaja podliježete odredbama Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05).
 
Što možemo učiniti za Vas:
 
• Definirati Vaše obveze sukladno Uredbi
• Uspostaviti i pomoći u vođenju očevidnika o uporabljenim količinama radnih tvari na obrascu KT 6 i dostaviti ga na uvid Agenciji za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu;
• Uspostaviti sustav zapisnika za svaki rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatečen prazan odnosno bez rashladne tvari na obrascu KTZ 1 ;
• Otpadne radne tvari primiti u Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova - lokacija Gubaševo 47C, Zabok (VIDI DOZVOLE)
 
 

Hlapivi organski spojevi

Hlapivi organski spojevi (HOS) su sastavni dio određenih boja, lakova i organskih otapala. Granične vrijednosti za ispuštanje hlapivih organskih spojeva, obaveze vođenja evidencija i slanja izvješća propisane su Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08).
 
Što možemo učiniti za Vas:
 
• Izračunati i definirati obvezu prijave postrojenje u kojemu se koriste proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve na obrascu REGVOC koji se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode;
• Uspostaviti očevidnik u koji se unose mjesečni podaci potrebni za izradu obrasca EHOS (očevidnik nije propisan posebnim obrascem);
• Izraditi godišnju bilancu organskih otapala za proteklu godinu do 31. siječnja tekuće godine;
• Izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva koje se dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu na obrascu EHOS. Ukoliko se ne prelaze propisani pragovi potrošnje otapala, nakon dostave prvoga izvješća na obrascu EHOS, nije potrebno izrađivati daljnja godišnja izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva odnosno dostavljati Agenciji ispunjeni obrazac EHOS;
 
 
 
 
Reference
 
• Preko 30 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno pružamo usluge vođenja zakonom propisane dokumentacije.

 

 

Emisije onečišćujućih tvari u zrak

Izvori emisija onečišćujućih tvari u zrak mogu biti proizvodni procesi i/ili procesi izgaranja goriva radi dobivanja toplinske/električne energije.
Obaveze mjerenja propisane su Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11), Pravilnikom o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 01/06.) i Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08).
 
Što možemo učiniti za Vas:
 
• Ugovoriti obavljanje mjerenja ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak s pravnom osobom koja posjeduje dozvolu ili suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode;
• Pripremiti i objediniti podatke o rezultatima mjerenja te prijaviti u Registar onečišćenja okoliša;
• Pripremiti izvještaj o obavljenim mjerenjima do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu te dostaviti u Agenciju za zaštitu okoliša;
• Pripremiti obavijest za  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode do 1. ožujka tekuće godine o obvezi učestalosti mjerenja za prethodnu godinu.
 
 

Tvari koje oštećuju ozonski omotač

Uređaji za hlađenje i klimatizaciju sadržavaju radne tvari koje ili oštećuju ozonski sloj (kontrolirane tvari) ili fluorirane stakleničke plinove koji doprinose globalnom zatopljenju. Ukoliko se bavite servisiranjem rashladnih i klima uređaja podliježete odredbama Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05).
 
Što možemo učiniti za Vas:
 
• Definirati Vaše obveze sukladno Uredbi
• Uspostaviti i pomoći u vođenju očevidnika o uporabljenim količinama radnih tvari na obrascu KT 6 i dostaviti ga na uvid Agenciji za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu;
• Uspostaviti sustav zapisnika za svaki rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatečen prazan odnosno bez rashladne tvari na obrascu KTZ 1 ;
• Otpadne radne tvari primiti u Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova - lokacija Gubaševo 47C, Zabok (VIDI DOZVOLE)
 
 

Hlapivi organski spojevi

Hlapivi organski spojevi (HOS) su sastavni dio određenih boja, lakova i organskih otapala. Granične vrijednosti za ispuštanje hlapivih organskih spojeva, obaveze vođenja evidencija i slanja izvješća propisane su Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08).
 
Što možemo učiniti za Vas:
 
• Izračunati i definirati obvezu prijave postrojenje u kojemu se koriste proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve na obrascu REGVOC koji se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode;
• Uspostaviti očevidnik u koji se unose mjesečni podaci potrebni za izradu obrasca EHOS (očevidnik nije propisan posebnim obrascem);
• Izraditi godišnju bilancu organskih otapala za proteklu godinu do 31. siječnja tekuće godine;
• Izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva koje se dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu na obrascu EHOS. Ukoliko se ne prelaze propisani pragovi potrošnje otapala, nakon dostave prvoga izvješća na obrascu EHOS, nije potrebno izrađivati daljnja godišnja izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva odnosno dostavljati Agenciji ispunjeni obrazac EHOS;
 
 
 
 
Reference
 
• Preko 30 gospodarskih subjekta kojima svakodnevno pružamo usluge vođenja zakonom propisane dokumentacije.